Cart empty

Call us on +44 (0) 1455 698242

Results 1 - 8 of 8

Honey Storage Buckets

Honey Gate / Valve

White Honey Gate / Valve

£4.99

Honey Gates / Valves : 2 Pcs

2 x White Honey Gates / Valves

£7.99

10L Metal Handle Honey Storage Bucket

10 Litre (30lb) Honey Storage Bucket

£3.99

15L Metal Handle Honey Storage Bucket

15 Litre (45lb) Honey Storage Bucket

£4.99

20L Metal Handle Honey Storage Bucket

20 Litre (60lb) Honey Storage Bucket

£5.99

25L Metal Handle Honey Storage Bucket

25 Litre (75lb) Honey Storage Bucket

£6.99

10 x Honey 10L Metal Handle Storage Bucket

10 x 10 Litre (30lb) Honey Storage Buckets

£34.99